LAMP documentation links

PHP

SYMFONY v1.2
MYSQL
LINUX
APACHE v2.2
OTHERS